The use of mesenchimal stem cell in orthopedics: indications and limits

FERRACINI, R., et al. Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia, 2020, 46: 3-8.